No.113,123,127,152
2023/4/25-
for central mainland weekday Saturday Sunday & Holiday
for Naha airport, Naha bus terminal weekday Saturday Sunday & Holiday
Route number and notices... 113 113 152 113 152 152 113 127 113 152 123
Fare Bus stops
¥ Naha airport domestic terminal 745 840 930 930 1215 1500 1635 ・・・ 1750 1755 1840
240 Naha airport Int'l terminal 746 841 931 931 1216 1501 1636 ・・・ 1751 1756 1841
240 Free zone-mae 748 845 934 1639 ・・・ 1754 1844
240 Gun Sambashi-mae 750 847 936 1641 ・・・ 1756 1846
240 Koen-mae 751 848 937 1642 ・・・ 1757 1847
¥ 240 Naha bus terminal 756 852 937 940 1222 1507 1645 1730 1802 1802 1852
240 240 Asahimachi 759 855 942 1647 1732 1804 1854
240 240 Nishi-Tsubogawa 801 857 944 1649 1733 1806 1856
240 240 Tsubogawa 802 858 945 1650 1734 1808 1857
240 240 Daiichi-Kohagura 804 900 947 1652 1735 1811 1859
240 240 Kohagura 805 901 948 1653 1737 1812 1900
240 240 Kokura Chugakko-mae 806 902 949 1654 1738 1813 1901
240 240 Madambashi 808 903 950 1655 1739 1815 1902
240 320 Higawa 810 905 952 1658 1741 1819 1905
240 320 Kokuba 812 906 946 953 1231 1517 1700 1745 1822 1813 1907
240 330 Uema 814 908 955 1702 1746 1824 1909
240 330 Naha Shimin Taiikukan-mae 815 909 956 1703 1747 1825 1910
240 390 Mawashi koko-mae 818 911 958 1706 1749 1828 1913
240 410 Kenritsu Iryo center-mae 819 912 959 1707 1751 1829 1914
240 410 Naha interchange-mae 822 913 953 1000 1238 1525 1709 1752 1831 1823 1916
500 660 Kochi 827 918 957 1005 1243 1530 1714 1800 1836 1828 1922
620 750 Ryudai-iriguchi 830 921 1000 1008 1246 1533 1717 1802 1839 1831 1925
720 840 Nakagusuku 833 924 1003 1011 1249 1536 1720 1804 1842 1834 1928
870 990 Aeon mall Okinawa Rycom 1016 1259 1545 1842
810 940 Kishaba 836 927 ・・・ 1014 ・・・ ・・・ 1723 1806 1845 ・・・ 1931
870 990 Yamazato 838 929 ・・・ 1016 ・・・ ・・・ 1725 1809 1847 ・・・ 1933
960 1,060 Anzen Unten Gakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1939
990 1,090 Momoyama ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1940
990 1,090 Yamauchi Chugakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1941
990 1,090 Kyuyo Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1942
990 1,090 Yamauchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1944
990 1,090 Yamazato ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1946
990 1,090 Moromi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1947
960 1,060 Okinawashi Undo Koen-mae 842 933 ・・・ 1020 ・・・ ・・・ 1730 1812 1852 ・・・
960 1,060 Sakumoto Shoten-mae 843 933 ・・・ 1020 ・・・ ・・・ 1731 1814 1853 ・・・
990 1,090 National credit-mae 844 934 ・・・ 1021 ・・・ ・・・ 1732 1816 1854 ・・・
990 1,090 Sonda 846 935 ・・・ 1022 ・・・ ・・・ 1734 1819 1856 ・・・ 1948
990 1,090 Nakanomachi 847 936 ・・・ 1023 ・・・ ・・・ 1735 1820 1857 ・・・ 1949
990 1,090 Goya 849 938 ・・・ 1025 ・・・ ・・・ 1738 1822 1900 ・・・ 1951
1,030 1,130 Kamara 851 940 ・・・ 1027 ・・・ ・・・ 1741 1824 1903 ・・・ 1953
1,030 1,130 Ageda 853 941 ・・・ 1028 ・・・ ・・・ 1744 1826 1906 ・・・ 1955
1,030 1,130 Koza 855 943 ・・・ 1030 ・・・ ・・・ 1747 1830 1909 ・・・ 1957
1,050 1,150 Yoshihara-iriguchi 856 944 ・・・ 1031 ・・・ ・・・ 1748 1831 1911 ・・・
1,050 1,150 Misato-iriguchi 857 945 ・・・ 1032 ・・・ ・・・ 1750 1832 1913 ・・・
1,050 1,150 Mihara Itchome 858 946 ・・・ 1033 ・・・ ・・・ 1751 1834 1914 ・・・
1,090 1,180 Esu 859 947 ・・・ 1034 ・・・ ・・・ 1752 1836 1915 ・・・
1,090 1,180 Akamichi Jujiro 901 949 ・・・ 1036 ・・・ ・・・ 1755 1840 1917 ・・・
1,090 1,180 Chubu Byoin-mae 902 950 ・・・ 1037 ・・・ ・・・ 1757 1841 1919 ・・・
1,110 1,210 Shirinkar 903 951 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ 1759 1842 1920 ・・・
1,110 1,210 Kinaka-iriguchi 904 952 ・・・ 1039 ・・・ ・・・ 1800 1843 1921 ・・・
1,130 1,220 Ue-Tairagawa 906 954 ・・・ 1041 ・・・ ・・・ 1802 1844 1923 ・・・
1,130 1,220 Tairagawa 907 955 ・・・ 1042 ・・・ ・・・ 1803 1845 1924 ・・・
1,160 1,250 Gushikawa Yubinkyoku-mae 908 956 ・・・ 1043 ・・・ ・・・ 1804 1846 1925 ・・・
1,160 1,250 Chuno-mae 909 957 ・・・ 1044 ・・・ ・・・ 1805 1847 1926 ・・・
1,160 1,250 Agena 910 958 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ 1806 1850 1927 ・・・
1,160 1,250 Gushikawa Shogyo Koko-iriguchi 912 1000 ・・・ 1047 ・・・ ・・・ 1809 1929 ・・・
1,160 1,250 Uruma Shiyakusho-mae 913 1001 ・・・ 1048 ・・・ ・・・ 1810 1930 ・・・
1,160 1,250 Akano 914 1002 ・・・ 1049 ・・・ ・・・ 1811 1931 ・・・
1,160 1,250 Nishi-Taba 915 1003 ・・・ 1050 ・・・ ・・・ 1812 1851 1932 ・・・
1,190 1,300 Gushikawa bus terminal 916 1004 ・・・ 1051 ・・・ ・・・ 1813 1933 ・・・
1,180 Maehara Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1852 ・・・ ・・・
1,180 Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1853 ・・・ ・・・
1,220 Higashi-Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1854 ・・・ ・・・
1,220 Kinwan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1855 ・・・ ・・・
1,220 Gushikawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1856 ・・・ ・・・
1,240 Ota-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1857 ・・・ ・・・
1,240 Kawata-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1858 ・・・ ・・・
1,240 Mizuibaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1859 ・・・ ・・・
1,290 Haebaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1900 ・・・ ・・・
1,290 Ue-Haebaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1901 ・・・ ・・・
1,290 Teruma ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1903 ・・・ ・・・
1,320 Nishihara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1905 ・・・ ・・・
1,320 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1907 ・・・ ・・・
1,320 Yonashiro ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1910 ・・・ ・・・
1,350 Abudo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1911 ・・・ ・・・
1,350 Hen-na ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1912 ・・・ ・・・
1,400 Uchima-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1913 ・・・ ・・・
1,400 Irinakabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1914 ・・・ ・・・
1,400 Heshikiya ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1917 ・・・ ・・・
1,440 Nohen ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1918 ・・・ ・・・
1,440 Hiratabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1919 ・・・ ・・・
1,440 Higashi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1920 ・・・ ・・・
1,440 Yonashiro Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1921 ・・・ ・・・
1,470 Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1922 ・・・ ・・・
1,470 Nishi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1924 ・・・ ・・・
1,470 Yonashiro Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1926 ・・・ ・・・
1,470 J A Yonashiro-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1928 ・・・ ・・・
1,470 Yonashiro Chosha-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1930 ・・・ ・・・
1,470 Yakena bus terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1935 ・・・ ・・・
1,030 1,130 Goeku ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1959
1,060 1,150 Misato Nichome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2000
1,060 1,150 Misato Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2001
1,090 1,180 Ken-ei Misaki Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2003
1,090 1,180 Matsumoto ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2004
1,090 1,180 Chibana ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2005
1,120 1,220 Chibana Gochome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2006
1,120 1,220 Okinawashi Nomin Kenshu center-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2007
1,120 1,220 Noborikawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2008
1,140 1,240 Kitami Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2009
1,140 1,240 Ikehara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2010
1,170 1,270 Ikehara Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2012
1,170 1,270 Kushibaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2013
1,180 1,290 Enobi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2014
1,230 1,330 Izumi Byoin-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2015
1,230 1,330 Mihara-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2017
1,240 1,340 Higashion-na ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2018
1,270 1,390 Ishikawa-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2020
1,270 1,390 Ishikawa Kominkan-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2020
1,270 1,390 Nan-ei-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2021
1,270 1,390 Ishikawa Ichiba-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2022
1,310 1,420 Ryuei-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2023
1,310 1,420 Ishikawa Denwakyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2024
1,310 1,420 Akasaki ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2026
1,310 1,420 Agariyama-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2027
1,310 1,420 Agariyama Chushajo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2029