297
2022/4/1-
for University of the Ryukyus weekday
for Tedako-Uranishi Sta. weekday
Route number and notices... 297 297 297 297 297 297 297
Fare Bus stops
¥ Tedako-Uranishi Sta. 730 815 950 1330 1515 1710 1842
160 Uranishi Danchi-iriguchi 734 819 954 1334 1519 1714 1847
160 Soryojikan-mae 735 820 955 1335 1520 1715 1848
160 Koei 737 822 957 1337 1522 1717 1850
160 Koei Danchi-iriguchi 738 823 958 1338 1523 1718 1851
160 Maehara 741 825 1000 1340 1525 1721 1855
220 Okinawa Kokusai Daigaku-mae 746 829 1004 1345 1530 1727 1901
260 Nagata 751 834 1009 1351 1536 1735 1909
260 Shimashi Sanchome 755 838 1013 1355 1540 1739 1913
260 Ryudai-kitaguchi Chushajo 756 839 1014 1356 1541 1740 1915
260 Ryudai campus 759 842 1017 1359 1544 1743 1918
260 Ryudai-fuzoku Shogakko 800 843 1018 1400 1545 1744 1920