No.36
2022/4/18-
for Nanjo city Weekday Sat, Sun, Holiday
for Itoman city Weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... 36 36 36 36
Fare Bus stops *
¥ Itoman bus terminal 625 745 1355 1615
160 Itoman Shiyakusho-iriguchi 625 746 1356 1616
160 Itoman Ichiba-iriguchi 626 747 1357 1617
160 Itoman rotary 627 748 1358 1618
160 Niijima 627 749 1358 1618
160 Itoman Shogakko-mae 628 750 1359 1619
160 Teruya 629 751 1359 1619
160 Teruya-iriguchi 630 752 1400 1620
160 Takamine-iriguchi 632 753 1401 1621
220 Ozato 633 754 1403 1623
220 Yoza 633 755 1404 1624
250 Toyohara 634 757 1406
310 Shitahaku-iriguchi 636 759 1409
360 Daini-Kochinda 637 800 1410
220 Ue-Yoza 1625
280 Takara 1626
300 Yonagusuku 1627
360 Daini-Tomori 1629
360 Tomori 1631
360 Nambu Kogyo Koko-mae 1632
360 Zakimi-iriguchi 1633
360 Zakimi 1634
360 Kochinda Chugakko-mae 1635
¥ 360 Kochinda 639 802 1412 1636
160 360 Kochinda-iriguchi 639 802 1412 1636
160 390 Hoken center-mae 640 803 1413 1637
160 390 Yagibaru 641 804 1414 1638
170 450 Inamine 642 805 1415 1639
170 450 Inamine-iriguchi 643 806 1416 1640
170 450 Inamine Jujiro 644 807 1417 1641
220 490 Takamiyagi 645 808 1418 1642
220 490 Minami-Shogakko-mae 645 808 1418 1642
220 490 Nakahodo 646 811 1419 1643
290 530 Taira-iriguchi 646 811 1419 1643
290 530 Furugen-iriguchi 647 812 1420 1644
290 530 Furugen 647 812 1420 1644
290 530 Shimabukuro 648 813 1421 1645
310 570 Fukuhara 648 813 1421 1646
310 570 Minei-iriguchi 649 814 1422 1647
360 600 Ozato-iriguchi 651 816 1424 1649
360 600 Yonabaru 653 819 1426 1651
360 600 Yonabaru Choyakuba-iriguchi 653 819 1426 1651
390 640 Daini-Yonabaru 654 820 1427 1652
390 640 Kyokai-mae 654 820 1427 1652
390 640 Chinen Koko-mae 655 821 1428 1653
450 680 Kita-Itarashiki 656 822 1429 1654
450 680 Itarashiki 656 822 1429 1654
450 680 Minami-Itarashiki 657 823 1430 1655
450 680 Tosoe 657 823 1430 1655
480 710 Baten-iriguchi 658 824 1431 1656
480 710 Baten 659 825 1432 1657
480 710 Hamabata 700 826 1433 1658
510 730 Shinkai 701 827 1434 1659
510 730 Shinzato-iriguchi 702 828 1435 1701
510 730 Shinzato 703 829 1436 1702
590 790 Nanjo Shiyakusho 710 840 1445 1715