No.81
2021/10/1-
for Kyuyo Koko, Gyokusendo weekday
for Itoman bus terminal weekday
Route number and notices... 81 81
Fare Bus stops
¥ Itoman bus terminal 630 1610
160 Itoman Shiyakusho-iriguchi 630 1610
160 Itoman Ichiba-iriguchi 631 1611
160 Itoman rotary 631 1611
160 Itoman Nishiku 632 1612
160 Hakugindo-mae 632 1612
160 Itoman-iriguchi 633 1613
160 Suisan Koko-mae 634 1614
160 Nishizaki Shogakko-mae 635 1615
160 Shinsui Koen-mae 636 1616
160 Koyo Shogakko-iriguchi 637 1617
200 Nishizaki Chugakko-iriguchi 638 1618
200 Ahagon 639 1619
160 Shiohira 641 1621
160 Nishizaki-iriguchi 642 1622
160 Itoman-iriguchi 643 1623
160 Hakugindo-mae 644 1624
160 Itoman Nishiku 644 1624
160 Itoman rotary 644 1624
¥ 160 Itoman rotary 645 1625
160 160 Niijima 645 1625
160 160 Itoman Shogakko-mae 646 1626
160 160 Teruya 647 1627
160 160 Teruya-iriguchi 648 1628
160 160 Takamine-iriguchi 649 1629
160 160 Ozato 652 1632
210 210 Takamine Shogakko-mae 652 1632
210 210 Ken-ei Aragaki Danchi-iriguchi 655 1635
260 260 Aragaki 656 1636
330 330 Maehira 659 1639
330 330 Nakaza 707 1647
480 480 Yoza 708 1648
480 480 Asato 709 1649
480 480 Hanagusuku 710 1650
480 480 Hanagusuku-iriguchi 711 1651
480 480 Gushichan 711 1651
480 480 Gushichan Baiten-mae 712 1652
480 480 Gushichan drive-inn-mae 714 1654
540 540 Koyo Koko-mae 715 1655
540 540 Minatogawa 717 1657
540 540 Uoichiba-mae 717 1657
540 540 Nagamo 718 1658
580 580 Kominkan-mae 719 1659
580 580 Nagamo-higashiguchi 720 1700
580 580 Gyokusendo-mae 724 1704