95, 189, TK01, TK02, TK03 
2024/4/11-
for Senagajima island, Toyosaki, Itoman city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha airport, Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... TK01 TK02 TK02 189 TK02 TK02 95 TK02 189 95 TK03 TK02 95 TK02 95 TK02 189 95 TK02 TK03 TK02 95 95 TK02 189 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK03 95 TK02 189 95 TK02 95 TK02 95 TK03 189 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 95 TK02 TK02 95 95
Fare Bus stops
¥ Kokusai Dori-iriguchi 725 755 815 ・・・ 850 935 ・・・ 1005 ・・・ ・・・ ・・・ 1045 ・・・ 1115 ・・・ 1145 ・・・ ・・・ 1215 ・・・ 1245 ・・・ ・・・ 1320 ・・・ 1350 ・・・ 1420 ・・・ 1455 ・・・ ・・・ ・・・ 1530 ・・・ ・・・ 1600 ・・・ 1635 ・・・ ・・・ ・・・ 1710 ・・・ 1740 ・・・ 1810 ・・・ 1845 ・・・ 1915 ・・・ 1945 ・・・ 2015 2045 ・・・ ・・・
240 Naha Shogyo Koko 727 757 817 ・・・ 852 937 ・・・ 1007 ・・・ ・・・ ・・・ 1047 ・・・ 1117 ・・・ 1147 ・・・ ・・・ 1217 ・・・ 1247 ・・・ ・・・ 1322 ・・・ 1352 ・・・ 1422 ・・・ 1457 ・・・ ・・・ ・・・ 1532 ・・・ ・・・ 1602 ・・・ 1637 ・・・ ・・・ ・・・ 1712 ・・・ 1742 ・・・ 1812 ・・・ 1847 ・・・ 1917 ・・・ 1947 ・・・ 2017 2047 ・・・ ・・・
¥ 240 Naha airport domestic terminal 736 807 827 855 902 947 1000 1017 1020 1030 1030 1057 1105 1127 1145 1157 1215 1225 1227 1240 1257 1300 1330 1332 1350 1402 1405 1432 1440 1507 1510 1510 1540 1542 1545 1610 1612 1640 1647 1710 1710 1720 1722 1740 1752 1805 1822 1835 1857 1905 1927 1945 1957 2025 2027 2057 2105 2200
260 Naha airport Int'l terminal 856 1021 1216 1351 1546 1721
240 240 Akamine Sta. 744 815 835 910 955 1025 1105 1135 1205 1235 1305 1340 1410 1440 1515 1550 1620 1655 1730 1801 1831 1906 1935 2005 2035 2105
250 360 Senagajima hotel 827 847 922 1007 1037 1118 1148 1218 1248 1318 1353 1423 1453 1528 1603 1633 1708 1743 1814 1844 1918 1948 2016 2045 2115
250 360 Story line Senagajima 829 849 924 1009 1039 1120 1150 1220 1250 1320 1355 1425 1455 1530 1605 1636 1711 1746 1816 1846 1920 1950 2018 2047 2117
300 440 Okinawa outlet malll Ashibinaa 837 857 932 1017 1018 1047 1048 1128 1123 1158 1203 1228 1243 1258 1328 1318 1348 1403 1433 1423 1503 1458 1538 1528 1558 1613 1628 1644 1658 1719 1733 1754 1803 1826 1828 1856 1858 1929 1921 1959 2001 2027 2041
350 470 Iias Okinawa Toyosaki 842 902 937 1022 1020 1052 1050 1133 1125 1203 1205 1233 1245 1303 1333 1320 1350 1408 1438 1425 1508 1500 1543 1530 1600 1618 1630 1649 1700 1724 1735 1759 1805 1831 1830 1901 1900 1934 1923 2004 2003 2032 2043 2100 2130 2123 2218
410 550 Michi-no-Eki Itoman 758 850 910 945 1031 ・・・ 1101 ・・・ 1142 ・・・ 1212 ・・・ 1242 ・・・ 1312 1342 ・・・ ・・・ 1417 1447 ・・・ 1517 ・・・ 1552 ・・・ ・・・ 1627 ・・・ 1658 ・・・ 1733 ・・・ 1808 ・・・ 1840 ・・・ 1910 ・・・ 1942 ・・・ 2012 ・・・ 2040 ・・・ 2108 2138 ・・・ ・・・
450 580 Southern beach hotel & resort Okinawa 855 915 950 1035 ・・・ 1105 ・・・ 1146 ・・・ 1216 ・・・ 1246 ・・・ 1316 1346 ・・・ ・・・ 1421 1451 ・・・ 1521 ・・・ 1556 ・・・ ・・・ 1631 ・・・ 1702 ・・・ 1737 ・・・ 1812 ・・・ 1844 ・・・ 1914 ・・・ 1946 ・・・ 2016 ・・・ 2044 ・・・ 2112 2142 ・・・ ・・・
390 Nishizaki Nichome 917 ・・・ 1037 ・・・ ・・・ ・・・ 1232 ・・・ ・・・ ・・・ 1407 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1607 ・・・ ・・・ ・・・ 1742 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Mchi-no-Eki Itoman-mae 918 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 Nishizaki Tokubetsu Shien Gakko-mae 918 ・・・ 1038 ・・・ ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ 1408 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ 1743 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 Okisui ground-mae 919 ・・・ 1039 ・・・ ・・・ ・・・ 1234 ・・・ ・・・ ・・・ 1409 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1609 ・・・ ・・・ ・・・ 1744 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 Suisan Koko-mae 920 ・・・ 1040 ・・・ ・・・ ・・・ 1235 ・・・ ・・・ ・・・ 1410 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1610 ・・・ ・・・ ・・・ 1745 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 Itoman-iriguchi 921 ・・・ 1041 ・・・ ・・・ ・・・ 1236 ・・・ ・・・ ・・・ 1411 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1611 ・・・ ・・・ ・・・ 1746 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 Hakugindo-mae 922 ・・・ 1042 ・・・ ・・・ ・・・ 1237 ・・・ ・・・ ・・・ 1412 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1612 ・・・ ・・・ ・・・ 1747 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
470 Itoman-nishiku 923 ・・・ 1043 ・・・ ・・・ ・・・ 1238 ・・・ ・・・ ・・・ 1413 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1613 ・・・ ・・・ ・・・ 1748 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
470 Itoman rotary 924 ・・・ 1044 ・・・ ・・・ ・・・ 1239 ・・・ ・・・ ・・・ 1414 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1614 ・・・ ・・・ ・・・ 1749 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
470 Itoman Ichiba-iriguchi 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
470 Itoman Shiyakusho-iriguchi 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
470 Itoman bus terminal 925 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
530 650 Itoman Shiyakusho 804 902 922 ・・・ 957 1042 ・・・ 1112 ・・・ ・・・ 1153 ・・・ 1224 ・・・ 1254 ・・・ ・・・ 1324 1354 ・・・ ・・・ 1429 ・・・ 1459 ・・・ 1529 ・・・ 1604 ・・・ ・・・ 1639 ・・・ ・・・ 1710 ・・・ 1745 ・・・ ・・・ 1820 ・・・ 1852 ・・・ 1922 ・・・ 1954 ・・・ 2024 ・・・ 2052 ・・・ 2119 2149 ・・・ ・・・
700 870 Ryukyu hotel & resort Nashiro beach 815 913 933 ・・・ 1008 1053 ・・・ 1123 ・・・ ・・・ 1110 1204 ・・・ 1235 ・・・ 1305 ・・・ ・・・ 1335 1320 1405 ・・・ ・・・ 1440 ・・・ 1510 ・・・ 1540 ・・・ 1615 ・・・ 1550 ・・・ 1650 ・・・ ・・・ 1721 ・・・ 1756 ・・・ 1750 ・・・ 1831 ・・・ 1903 ・・・ 1933 ・・・ 2005 ・・・ 2035 ・・・ 2103 ・・・ 2130 2200 ・・・ ・・・