Okinawa city bus Seibu (West) route
2021/4/1-
for western area of Okinawa city Weekday, Saturday
Route number and notices... S S S S S S S S S
Fare Bus stops *
¥ Chubu Kosan & Okinawa Shiyakusho-mae 720 840 1000 1120 1240 1400 1520 1640 1810
200 Aragaki Byoin-mae 722 842 1002 1122 1242 1402 1522 1642 1812
200 Ageda-gochome 723 843 1003 1123 1243 1403 1523 1643 1813
200 Okinawa Kodomonokuni 728 848 1008 1128 1248 1408 1528 1648 1818
200 Shimabukuro Shogakko 731 851 1011 1131 1251 1411 1531 1651 1821
200 Plaza house-mae 734 854 1014 1134 1254 1414 1534 1656 1826
200 Chubu Tokushukai Byoin 740 900 1020 1140 1300 1420 1540 1702 1832
200 Kosoku Yamazato bus stop 745 905 1025 1145 1305 1425 1545 1708 1838
200 Gomei Gaisha Sogo center 747 907 1027 1147 1307 1427 1547 1710 1840
200 Momoyama clinic 748 908 1028 1148 1308 1428 1548 1711 1841
200 Shonan Byoin 751 911 1031 1151 1311 1431 1551 1714 1844
200 Yamauchi jichikai 754 914 1034 1154 1314 1434 1554 1717 1847
200 Yamauchi-sanchome 755 915 1035 1155 1315 1435 1555 1718 1848
200 Adachi Iin-mae 757 917 1037 1157 1317 1437 1557 1720 1850
200 Chubu Densan form-mae 758 918 1038 1158 1318 1438 1558 1721 1851
200 Koza Undo Koen 759 919 1039 1159 1319 1439 1559 1722 1852
200 Nakanomachi Jichikai 802 922 1042 1202 1322 1442 1602 1725 1855
200 Koza Shin-yo Kinko Goya Shiten-mae 805 925 1045 1205 1325 1445 1605 1728 1858
200 BC Koza (municipal library) 810 930 1050 1210 1330 1450 1610 1735 1905
200 Music town 814 934 1054 1214 1334 1454 1614 1743 1913
200 Chubu Kosan & Okinawa Shiyakusho-mae 820 940 1100 1220 1340 1500 1620 1750 1920