Nakagusuku village bus Kuba / Ryudai line
2016/4/1-
for Ryudai Fuzoku Shogakko, Chubu Shogyo Koko Weekday
Route number and notices... K/R K/R
Fare Bus stops
¥ Higa Hifuka clinic-mae 650 741
200 Kuba 653 744
200 Tomari 655 746
200 Ishado 656 747
200 Soeishi Koen-mae 657 748
200 Nakasho-mae 658 749
200 Yakuba-mae 701 752
200 Asato 703 754
200 Okuma 706 757
200 Ken-ei Danchi-mae 709 800
200 San-A-mae 712 803
200 Ryudai-higashiguchi 713 804
200 Ryudai Fuzoku Gakko-mae 717 808
200 Ryudai-kitaguchi 720 811
200 Chubu Shogyo Koko-mae ・・・ 816