Nanjo City bus A route, B route
2022/4/1-
clockwise in Chinen peninsula Weekday Sat, Sun, Holiday
counterclockwise in Chinen peninsula Mon - Fri Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... B3 A1 B1 B1 A1 FK NK A1 NK B1 FK A1 FK B1 A1 NK B1 NK A1 FK B1 FK A1 B1 NK A1 NK B1 FK A1 B1 A1 B1 B3 A1 B1
Fare Bus stops * * * * * * *
¥ Nanjo Shiyakusho 623 625 ・・・ 730 ・・・ ・・・ 845 ・・・ 935 ・・・ 1018 ・・・ 1105 1145 ・・・ 1220 ・・・ 1315 ・・・ 1415 ・・・ 1440 1535 ・・・ 1610 ・・・ 1645 ・・・ 1737 1810 1905 1920 2017 2013 2030
300 Shinzato 628 ・・・ 714 733 ・・・ ・・・ 848 ・・・ 938 ・・・ 1021 ・・・ 1108 1148 ・・・ 1223 ・・・ 1318 ・・・ 1418 ・・・ 1443 1538 ・・・ 1613 ・・・ 1648 ・・・ 1740 1813 1908 1923 2016 2033
300 Okoku 629 ・・・ 715 734 ・・・ ・・・ 849 ・・・ 939 ・・・ 1022 ・・・ 1109 1149 ・・・ 1224 ・・・ 1319 ・・・ 1419 ・・・ 1444 1539 ・・・ 1614 ・・・ 1649 ・・・ 1741 1814 1909 1924 2017 2034
300 Baten Shogakko-mae 630 ・・・ 716 735 ・・・ ・・・ 850 ・・・ 940 ・・・ 1023 ・・・ 1110 1150 ・・・ 1225 ・・・ 1320 ・・・ 1420 ・・・ 1445 1540 ・・・ 1615 ・・・ 1650 ・・・ 1742 1815 1910 1925 2018 2035
300 Okinawa Medical Byoin ・・・ 718 ・・・ ・・・ 852 ・・・ 942 ・・・ 1025 ・・・ 1112 1152 ・・・ 1227 ・・・ 1322 ・・・ 1422 ・・・ 1447 1542 ・・・ 1617 ・・・ 1652 ・・・ 1744
300 Baten Jidosha Gakko-mae ・・・ 719 ・・・ ・・・ 853 ・・・ 943 ・・・ 1026 ・・・ 1113 1153 ・・・ 1228 ・・・ 1323 ・・・ 1423 ・・・ 1448 1543 ・・・ 1618 ・・・ 1653 ・・・ 1745
300 Baten-iriguchi 631 ・・・ 721 736 ・・・ ・・・ 855 ・・・ 945 ・・・ 1028 ・・・ 1115 1155 ・・・ 1230 ・・・ 1325 ・・・ 1425 ・・・ 1450 1545 ・・・ 1620 ・・・ 1655 ・・・ 1747 1816 1911 1926 2019 2036
300 Baten 631 ・・・ 721 736 ・・・ ・・・ 855 ・・・ 945 ・・・ 1028 ・・・ 1115 1155 ・・・ 1230 ・・・ 1325 ・・・ 1425 ・・・ 1450 1545 ・・・ 1620 ・・・ 1655 ・・・ 1747 1816 1911 1926 2019 2036
300 Hamabata 631 ・・・ 721 736 ・・・ ・・・ 855 ・・・ 945 ・・・ 1028 ・・・ 1115 1155 ・・・ 1230 ・・・ 1325 ・・・ 1425 ・・・ 1450 1545 ・・・ 1620 ・・・ 1655 ・・・ 1747 1816 1911 1926 2019 2036
300 Shinkai 632 ・・・ 722 737 ・・・ ・・・ 856 ・・・ 946 ・・・ 1029 ・・・ 1116 1156 ・・・ 1231 ・・・ 1326 ・・・ 1426 ・・・ 1451 1546 ・・・ 1621 ・・・ 1656 ・・・ 1748 1817 1912 1927 2020 2037
300 Shinzato-iriguchi 633 ・・・ 723 738 ・・・ ・・・ 857 ・・・ 947 ・・・ 1030 ・・・ 1117 1157 ・・・ 1232 ・・・ 1327 ・・・ 1427 ・・・ 1452 1547 ・・・ 1622 ・・・ 1657 ・・・ 1749 1818 1913 1928 2021 2038
300 Rojin Fukushi center-iriguchi 634 ・・・ 724 739 ・・・ ・・・ 858 ・・・ 948 ・・・ 1031 ・・・ 1118 1158 ・・・ 1233 ・・・ 1328 ・・・ 1428 ・・・ 1453 1548 ・・・ 1623 ・・・ 1658 ・・・ 1750 1819 1914 1929 2022 2039
300 Kaneku 635 ・・・ 725 740 ・・・ ・・・ 859 ・・・ 949 ・・・ 1032 ・・・ 1119 1159 ・・・ 1234 ・・・ 1329 ・・・ 1429 ・・・ 1454 1549 ・・・ 1624 ・・・ 1659 ・・・ 1751 1820 1915 1930 2023 2040
300 Sashiki Shogakko-mae 636 ・・・ 728 741 ・・・ ・・・ 900 ・・・ 950 ・・・ 1033 ・・・ 1120 1200 ・・・ 1235 ・・・ 1330 ・・・ 1430 ・・・ 1455 1550 ・・・ 1625 ・・・ 1700 ・・・ 1752 1821 1916 1931 2024 2041
300 Sugar hall-iriguchi 637 ・・・ 729 742 ・・・ ・・・ 901 ・・・ 951 ・・・ 1034 ・・・ 1121 1201 ・・・ 1236 ・・・ 1331 ・・・ 1431 ・・・ 1456 1551 ・・・ 1626 ・・・ 1701 ・・・ 1753 1822 1917 1932 2025 2042
300 Sashiki 637 ・・・ 729 742 ・・・ ・・・ 901 ・・・ 951 ・・・ 1034 ・・・ 1121 1201 ・・・ 1236 ・・・ 1331 ・・・ 1431 ・・・ 1456 1551 ・・・ 1626 ・・・ 1701 ・・・ 1753 1822 1917 1932 2025 2042
300 Tedokon 638 ・・・ 730 743 ・・・ ・・・ 902 ・・・ 952 ・・・ 1035 ・・・ 1122 1202 ・・・ 1237 ・・・ 1332 ・・・ 1432 ・・・ 1457 1552 ・・・ 1627 ・・・ 1702 ・・・ 1754 1823 1918 1933 2026 2043
300 Daini-tedokon 639 ・・・ 731 744 ・・・ ・・・ 903 ・・・ 953 ・・・ 1036 ・・・ 1123 1203 ・・・ 1238 ・・・ 1333 ・・・ 1433 ・・・ 1458 1553 ・・・ 1628 ・・・ 1703 ・・・ 1755 1824 1919 1934 2027 2044
300 Yabiku 639 ・・・ 731 744 ・・・ ・・・ 903 ・・・ 953 ・・・ 1036 ・・・ 1123 1203 ・・・ 1238 ・・・ 1333 ・・・ 1433 ・・・ 1458 1553 ・・・ 1628 ・・・ 1703 ・・・ 1755 1824 1919 1934 2027 2044
300 Nakaiho 640 ・・・ 732 745 ・・・ ・・・ 904 ・・・ 954 ・・・ 1037 ・・・ 1124 1204 ・・・ 1239 ・・・ 1334 ・・・ 1434 ・・・ 1459 1554 ・・・ 1629 ・・・ 1704 ・・・ 1756 1825 1920 1935 2028 2045
300 Kuhara 641 ・・・ 733 746 ・・・ ・・・ 905 ・・・ 955 ・・・ 1038 ・・・ 1125 1205 ・・・ 1240 ・・・ 1335 ・・・ 1435 ・・・ 1500 1555 ・・・ 1630 ・・・ 1705 ・・・ 1757 1826 1921 1936 2029 2046
300 Akashi Naika clinic-mae 641 ・・・ 733 746 ・・・ ・・・ 905 ・・・ 955 ・・・ 1038 ・・・ 1125 1205 ・・・ 1240 ・・・ 1335 ・・・ 1435 ・・・ 1500 1555 ・・・ 1630 ・・・ 1705 ・・・ 1757 1826 1921 1936 2029 2046
300 Umino-iriguchi 642 ・・・ 734 747 ・・・ ・・・ 906 ・・・ 956 ・・・ 1039 ・・・ 1126 1206 ・・・ 1241 ・・・ 1336 ・・・ 1436 ・・・ 1501 1556 ・・・ 1631 ・・・ 1706 ・・・ 1758 1827 1922 1937 2030 2047
300 Umino 642 ・・・ 734 747 ・・・ ・・・ 906 ・・・ 956 ・・・ 1039 ・・・ 1126 1206 ・・・ 1241 ・・・ 1336 ・・・ 1436 ・・・ 1501 1556 ・・・ 1631 ・・・ 1706 ・・・ 1758 1827 1922 1937 2030 2047
300 Itanma 643 ・・・ 735 748 ・・・ ・・・ 907 ・・・ 957 ・・・ 1040 ・・・ 1127 1207 ・・・ 1242 ・・・ 1337 ・・・ 1437 ・・・ 1502 1557 ・・・ 1632 ・・・ 1707 ・・・ 1759 1828 1923 1938 2031 2048
300 China 644 ・・・ 736 749 ・・・ ・・・ 908 ・・・ 958 ・・・ 1041 ・・・ 1128 1208 ・・・ 1243 ・・・ 1338 ・・・ 1438 ・・・ 1503 1558 ・・・ 1633 ・・・ 1708 ・・・ 1800 1829 1924 1939 2032 2049
300 Azama 645 ・・・ 737 750 ・・・ ・・・ 909 ・・・ 959 ・・・ 1042 ・・・ 1129 1209 ・・・ 1244 ・・・ 1339 ・・・ 1439 ・・・ 1504 1559 ・・・ 1634 ・・・ 1709 ・・・ 1801 1830 1925 1940 2033 2050
300 Azama Ko arr. ・・・ 738 ・・・ ・・・ 910 ・・・ 1000 ・・・ 1043 ・・・ 1130 1210 ・・・ 1245 ・・・ 1340 ・・・ 1440 ・・・ 1505 1600 ・・・ 1635 ・・・ 1710 ・・・ 1802
Azama Ko dep. ・・・ 800 ・・・ 930 ・・・ 1100 ・・・ 1300 ・・・ 1500 ・・・ 1700 ・・・
Tokujin Ko arr. ・・・ 825 ・・・ 945 ・・・ 1125 ・・・ 1315 ・・・ 1525 ・・・ 1715 ・・・
Tokujin Ko dep. ・・・ ・・・ 830 ・・・ 1000 ・・・ 1200 ・・・ 1400 ・・・ 1600 ・・・ 1700
Azama Ko arr. ・・・ ・・・ 845 ・・・ 1025 ・・・ 1215 ・・・ 1425 ・・・ 1615 ・・・ 1725
300 Azama Ko dep. ・・・ 738 ・・・ ・・・ 910 ・・・ 1000 ・・・ 1043 ・・・ 1130 1210 ・・・ 1245 ・・・ 1340 ・・・ 1440 ・・・ 1505 1600 ・・・ 1635 ・・・ 1710 ・・・ 1802
300 Azama Sansan beach-iriguchi 645 ・・・ 740 750 ・・・ ・・・ 912 ・・・ 1002 ・・・ 1045 ・・・ 1132 1212 ・・・ 1247 ・・・ 1342 ・・・ 1442 ・・・ 1507 1602 ・・・ 1637 ・・・ 1712 ・・・ 1804 1830 1925 1940 2033 2050
300 Chinen Kaiyo leisure center-mae 646 ・・・ 741 751 ・・・ ・・・ 913 ・・・ 1003 ・・・ 1046 ・・・ 1133 1213 ・・・ 1248 ・・・ 1343 ・・・ 1443 ・・・ 1508 1603 ・・・ 1638 ・・・ 1713 ・・・ 1805 1831 1926 1941 2034 2051
300 Sefa Utaki-iriguchi 648 ・・・ 743 753 ・・・ ・・・ 915 ・・・ 1005 ・・・ 1048 ・・・ 1135 1215 ・・・ 1250 ・・・ 1345 ・・・ 1445 ・・・ 1510 1605 ・・・ 1640 ・・・ 1715 ・・・ 1807 1833 1928 1943 2036 2053
300 Kudeken 649 ・・・ 744 754 ・・・ ・・・ 916 ・・・ 1006 ・・・ 1049 ・・・ 1136 1216 ・・・ 1251 ・・・ 1346 ・・・ 1446 ・・・ 1511 1606 ・・・ 1641 ・・・ 1716 ・・・ 1808 1834 1929 1944 2037 2054
300 Chinen Shogakko-mae 649 ・・・ 746 754 ・・・ ・・・ 916 ・・・ 1006 ・・・ 1049 ・・・ 1136 1216 ・・・ 1251 ・・・ 1346 ・・・ 1446 ・・・ 1511 1608 ・・・ 1641 ・・・ 1716 ・・・ 1808 1834 1929 1944 2037 2054
300 Ken-ei Chinen Danchi-mae 650 ・・・ 755 ・・・ ・・・ 917 ・・・ ・・・ 1050 ・・・ 1217 ・・・ ・・・ 1347 ・・・ ・・・ 1512 ・・・ 1642 ・・・ ・・・ 1809 1930 2038
300 Chinen 651 ・・・ 756 ・・・ ・・・ 918 ・・・ ・・・ 1051 ・・・ 1218 ・・・ ・・・ 1348 ・・・ ・・・ 1513 ・・・ 1643 ・・・ ・・・ 1810 1931 2039
300 Kumiyama 652 ・・・ 757 ・・・ ・・・ 919 ・・・ ・・・ 1052 ・・・ 1219 ・・・ ・・・ 1349 ・・・ ・・・ 1514 ・・・ 1644 ・・・ ・・・ 1811 1932 2040
300 Gushiken 653 ・・・ 758 ・・・ ・・・ 920 ・・・ ・・・ 1053 ・・・ 1220 ・・・ ・・・ 1350 ・・・ ・・・ 1515 ・・・ 1645 ・・・ ・・・ 1812 1933 2041
300 Yamazato 654 ・・・ 759 ・・・ ・・・ 921 ・・・ ・・・ 1054 ・・・ 1221 ・・・ ・・・ 1351 ・・・ ・・・ 1516 ・・・ 1646 ・・・ ・・・ 1813 1934 2042
300 Shikiya-iriguchi 655 ・・・ 800 ・・・ ・・・ 922 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ 1222 ・・・ ・・・ 1352 ・・・ ・・・ 1517 ・・・ 1647 ・・・ ・・・ 1814 1935 2043
300 Shikiya 655 ・・・ 800 ・・・ ・・・ 922 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ 1222 ・・・ ・・・ 1352 ・・・ ・・・ 1517 ・・・ 1647 ・・・ ・・・ 1814 1935 2043
300 Shimoda 656 ・・・ 801 ・・・ ・・・ 923 ・・・ ・・・ 1056 ・・・ 1223 ・・・ ・・・ 1353 ・・・ ・・・ 1518 ・・・ 1648 ・・・ ・・・ 1815 1936 2044
300 Hyakuna Danchi-mae 657 ・・・ 802 ・・・ ・・・ 924 ・・・ ・・・ 1057 ・・・ 1224 ・・・ ・・・ 1354 ・・・ ・・・ 1519 ・・・ 1649 ・・・ ・・・ 1816 1937 2045
300 Mibaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 926 ・・・ ・・・ 1059 ・・・ 1226 ・・・ ・・・ 1356 ・・・ ・・・ 1521 ・・・ 1651 ・・・ ・・・ 1818
300 Mibaru beach ・・・ ・・・ ・・・ 928 ・・・ ・・・ 1101 ・・・ 1228 ・・・ ・・・ 1358 ・・・ ・・・ 1523 ・・・ 1653 ・・・ ・・・ 1820
300 Mibaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 930 ・・・ ・・・ 1103 ・・・ 1230 ・・・ ・・・ 1400 ・・・ ・・・ 1525 ・・・ 1655 ・・・ ・・・ 1822
300 Tamagusuku-iriguchi 659 ・・・ 804 ・・・ ・・・ 932 ・・・ ・・・ 1105 ・・・ 1232 ・・・ ・・・ 1402 ・・・ ・・・ 1527 ・・・ 1657 ・・・ ・・・ 1824 1939 2047
300 Kachabaru 659 ・・・ 804 ・・・ ・・・ 932 ・・・ ・・・ 1105 ・・・ 1232 ・・・ ・・・ 1402 ・・・ ・・・ 1527 ・・・ 1657 ・・・ ・・・ 1824 1939 2047
300 Hyakuna bus terminal-mae 700 ・・・ 805 ・・・ ・・・ 933 ・・・ ・・・ 1106 ・・・ 1233 ・・・ ・・・ 1403 ・・・ ・・・ 1528 ・・・ 1658 ・・・ ・・・ 1825 1940 2048
300 Hyakuna 700 ・・・ 805 ・・・ ・・・ 933 ・・・ ・・・ 1106 ・・・ 1233 ・・・ ・・・ 1403 ・・・ ・・・ 1528 ・・・ 1658 ・・・ ・・・ 1825 1940 2048
300 Hyakuna-iriguchi 701 ・・・ 806 ・・・ ・・・ 934 ・・・ ・・・ 1107 ・・・ 1234 ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ 1529 ・・・ 1659 ・・・ ・・・ 1826 1941 2049
300 Nakandakari 701 ・・・ 806 ・・・ ・・・ 934 ・・・ ・・・ 1107 ・・・ 1234 ・・・ ・・・ 1404 ・・・ ・・・ 1529 ・・・ 1659 ・・・ ・・・ 1826 1941 2049
300 Kakinohana 702 ・・・ 807 ・・・ ・・・ 935 ・・・ ・・・ 1108 ・・・ 1235 ・・・ ・・・ 1405 ・・・ ・・・ 1530 ・・・ 1700 ・・・ ・・・ 1827 1942 2050
300 Niraikanai-bashi ・・・ 749 ・・・ ・・・ ・・・ 1009 ・・・ ・・・ 1139 ・・・ 1254 ・・・ ・・・ 1449 ・・・ 1610 ・・・ ・・・ 1719 ・・・ 1837 1947 2057
300 Okinawa Keimusho-mae ・・・ 751 ・・・ ・・・ ・・・ 1011 ・・・ ・・・ 1141 ・・・ 1256 ・・・ ・・・ 1451 ・・・ 1612 ・・・ ・・・ 1721 ・・・ 1839 1949 2059
300 Higashi-Tsukishiro 631 701 753 ・・・ ・・・ ・・・ 1013 ・・・ ・・・ 1143 ・・・ 1258 ・・・ ・・・ 1453 ・・・ 1614 ・・・ ・・・ 1723 ・・・ 1841 1951 2025 2101
300 Tsukishiro-no-Machi 630 705 753 ・・・ ・・・ ・・・ 1013 ・・・ ・・・ 1143 ・・・ 1258 ・・・ ・・・ 1453 ・・・ 1614 ・・・ ・・・ 1723 ・・・ 1841 1951 2024 2101
300 Nishi-Tsukishiro 630 706 754 ・・・ ・・・ ・・・ 1014 ・・・ ・・・ 1144 ・・・ 1259 ・・・ ・・・ 1454 ・・・ 1615 ・・・ ・・・ 1724 ・・・ 1842 1952 2024 2102
300 Tsukishiro-no-Machi-iriguchi 634 703 708 756 808 ・・・ ・・・ 936 ・・・ 1016 ・・・ 1109 ・・・ 1146 1236 ・・・ 1301 ・・・ 1406 ・・・ 1456 ・・・ 1531 1617 ・・・ 1701 ・・・ 1726 ・・・ 1828 1844 1943 1954 2028 2051 2104
300 Oyakebaru 636 705 710 758 810 ・・・ ・・・ 938 ・・・ 1018 ・・・ 1111 ・・・ 1148 1238 ・・・ 1303 ・・・ 1408 ・・・ 1458 ・・・ 1533 1619 ・・・ 1703 ・・・ 1728 ・・・ 1830 1846 1945 1956 2030 2053 2106
300 Oyakebaru-iriguchi 637 706 710 759 811 ・・・ ・・・ 939 ・・・ 1019 ・・・ 1112 ・・・ 1149 1239 ・・・ 1304 ・・・ 1409 ・・・ 1459 ・・・ 1534 1620 ・・・ 1704 ・・・ 1729 ・・・ 1831 1847 1946 1957 2031 2054 2107
300 Shita-Oyakebaru 638 707 711 800 812 ・・・ ・・・ 940 ・・・ 1020 ・・・ 1113 ・・・ 1150 1240 ・・・ 1305 ・・・ 1410 ・・・ 1500 ・・・ 1535 1621 ・・・ 1705 ・・・ 1730 ・・・ 1832 1848 1947 1958 2032 2055 2108
300 Shinzatobira 638 707 711 800 812 ・・・ ・・・ 940 ・・・ 1020 ・・・ 1113 ・・・ 1150 1240 ・・・ 1305 ・・・ 1410 ・・・ 1500 ・・・ 1535 1621 ・・・ 1705 ・・・ 1730 ・・・ 1832 1848 1947 1958 2032 2055 2108
300 Nanjo Shiyakusho 641 712 805 817 ・・・ ・・・ 945 ・・・ 1025 ・・・ 1118 ・・・ 1155 1245 ・・・ 1310 ・・・ 1415 ・・・ 1505 ・・・ 1540 1625 ・・・ 1710 ・・・ 1735 ・・・ 1837 1852 1952 2002 2035 2100 2112