Nanjo City bus F route
2022/4/1-
for Itokazu, Maekawa Mon - Fri
Route number and notices... F1 F2
Fare Bus stops
¥ Nanjo Shiyakusho 710 ・・・
300 Shinzatobira 711 ・・・
300 Shita-Oyakebaru 711 ・・・
300 Oyakebaru-iriguchi 712 ・・・
300 Kohitsuji Hoikuen-mae 713 ・・・
300 Daini-Kirabaru 714 ・・・
300 Kirabaru 715 735
300 Serita 716 735
300 Itokazu 718 737
300 Itokazu-iriguchi 718 738
300 Ufudo 720 740
300 Maekawa Muraya-mae 721 741
300 Maekawa 722 742
300 Maekawa-iriguchi 722 743
300 Ishikawa-iriguchi 723 744
300 Aichi-iriguchi 723 744
300 Uechibaru 724 745
300 Oyadomari Shoten-mae 725 746
300 Wakiinaguni 726 747
300 Medoruma-iriguchi 728 749
300 Aichi 729 750
300 Funakoshi-iriguchi 730 750
300 Funakoshi 731 751
300 Itokazu-iriguchi 732 752
300 Yakabu-iriguchi 733 753
300 Tamagusuku Shogakko-mae 736 755
300 Tamagusuku Kodomoen 757
300 Itokazu 738 800
300 Serita 740 802
300 Kirabaru 741 802
300 Daini-Kirabaru 742 803
300 Kohitsuji Hoikuen-mae 743 804
300 Oyakebaru-iriguchi 744 805
300 Shita-Oyakebaru 745 806
300 Shinzatobira 745 806
300 Nanjo Shiyakusho 751 810