Uruma city bus Ikei Yakena line
2006/11/1-
for Ikei Kyodo Baiten-mae Mon - Sun
for J A Yonashiro Shiten-mae Mon - Sun
Route number and notices...
Fare Bus stops *
¥ J A Yonashiro Shiten-mae 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
100 Ayahashikan-mae 805 1005 1205 1405 1605 1805 2005
200 Gakko Uramon-mae 810 1010 1210 1410 1610 1810 2010
200 Hamagawa Shoten-mae 810 1010 1210 1410 1610 1810 2010
200 Nishimura Shoten-mae 811 1011 1211 1411 1611 1811 2011
200 Higashikawakami Shoten-mae 811 1011 1211 1411 1611 1811 2011
200 Heian Hotel-mae 812 1012 1212 1412 1612 1812 2012
200 Hama Gyoko-mae 816 1016 1216 1416 1616 1816 2016
200 Higa Kowan-mae 819 1019 1219 1419 1619 1819 2019
200 Kaneku Gyoko-mae 1224 1624
200 Higa Kowan-mae 1228 1628
200 Heian Hotel-mae 823 1023 1232 1423 1632 1823 2023
200 Tobaru Gyoko-mae 829 1029 1238 1429 1638 1829 2029
200 Miyagi Chugakko-mae 836 1036 1245 1436 1645 1836 2036
200 Uehara Shinzato Shoten-mae 838 1038 1247 1438 1647 1838 2038
200 Ikemi 840 1040 1249 1440 1649 1840 2040
200 Ikei beach-mae 845 1045 1254 1445 1654 1845 2045
200 Ikei Kyodo Baiten-mae 846 1046 1255 1446 1655 1846 2046