Yomitan village bus Kita (North) route
2020/5/15-
for northern area of Yomitan village Weekday
Route number and notices... K K K K K K K K K K K
Fare Bus stops
¥ J A Yunta Ichiba ・・・ 815 945 1050 1203 1345 1456 1615 1730 1840 ・・・
200 Yomitanson Yakuba ・・・ 817 947 1052 1205 1347 1458 1617 1732 1842 1939
200 Kenko Zoshin center ・・・ 818 948 1053 1206 1348 1459 1618 1733 1843 1940
200 Yomitan Chugakko-mae ・・・ 820 950 1055 1208 1350 1501 1620 1735 1845 1942
200 Toya ・・・ 825 955 1100 1213 1355 1506 1625 1740 1850 1947
200 Shinryosho-mae ・・・ 826 956 1101 1214 1356 1507 1626 1741 1851 1948
200 Ufudo ・・・ 827 957 1102 1215 1357 1508 1627 1742 1852 1949
200 Namihira Nakaishirabaru ・・・ 829 959 1104 1218 1359 1510 1629 1744 1854 1951
200 Namihira ・・・ 830 1000 1105 1219 1400 1511 1630 1745 1855 1952
200 Takashiho-iriguchi ・・・ 831 1001 1106 1220 1401 1512 1631 1746 1856 1953
200 Takashiho ・・・ 832 1002 1107 1221 1402 1513 1632 1747 1857 1954
200 Uza Kominkan-mae ・・・ 833 1003 1108 1222 1403 1514 1633 1748 1858 1955
200 Yomitan bus terminal 710
200 Senaha-iriguchi 711
200 Nagahama Fukidashibaru 714 836 1006 1111 1225 1406 1517 1636 1751 1901 1958
200 Nagahama Kominkan-nishi 717 839 1009 1114 1228 1409 1520 1639 1754 1904 2001
200 Funachibaru 718 840 1010 1115 1229 1410 1521 1640 1755 1905 2002
200 Karbira 719 841 1011 1116 1230 1411 1522 1641 1756 1906 2003
200 Senaha 721 843 1013 1118 1232 1413 1524 1643 1758 1908 2005
200 Tokeshi Shogakko 723 845 1015 1120 1234 1415 1526 1645 1800 1910 2007
200 Tokeshi Kominkan 724 846 1016 1121 1235 1416 1527 1646 1801 1911 2008
200 Uza 726 849 1019 1124 1238 1419 1530 1649 1804 1914 2011
200 Gima 729 852 1022 1127 1241 1422 1533 1652 1807 1917 2014
200 Tokeshi Terabaru 732 855 1025 1130 1244 1425 1536 1655 1810 1920 2017
200 Gima Kominkan-mae 734 857 1027 1132 1247 1427 1538 1657 1812 1922 2019
200 Senaha-iriguchi 1301
200 Yomitan bus terminal 1302 2026
200 Takashiho 736 859 1029 1134 ・・・ 1429 1540 1659 1814 1924 ・・・
200 Takashiho-iriguchi 737 900 1030 1135 ・・・ 1430 1541 1700 1815 1925 ・・・
200 Kyu Yakuba-mae 901 1031 1136 ・・・ 1431 1542 1701 1816 1926 ・・・
200 Aeon town Yomitan Zakimi 904 1034 1139 ・・・ 1434 1545 1704 1819 1929 ・・・
200 Fukushi center 906 1036 1141 ・・・ 1436 1547 1706 1821 1931 ・・・
200 Namihira 738 ・・・ ・・・
200 Namihira Nakaishirabaru 739 ・・・ ・・・
200 Ufudo 741 ・・・ ・・・
200 Shinryosho-mae 744 ・・・ ・・・
200 Toya 745 ・・・ ・・・
200 Sobe Nakamichi 748 ・・・ ・・・
200 Toya Nakamichi 751 ・・・ ・・・
200 Yomitan Chugakko-mae 801 ・・・ ・・・
200 Yomitanson Yakuba 802 908 1038 1143 ・・・ 1438 1549 1708 1823 1933 ・・・
200 Kenko Zoshin center 803 909 1039 1144 ・・・ 1439 1550 1709 1824 1934 ・・・
200 J A Yunta Ichiba 805 911 1041 1146 ・・・ 1441 1552 1711 1826 ・・・ ・・・