Yomitan village bus Nishi (West) route and others
2020/5/15-
for western area of Yomitan village Weekday
Route number and notices... N M N N N N N N
Fare Bus stops
¥ J A Yunta Ichiba ・・・ ・・・ 825 1020 1315 1448 1647 1822
200 Yomitanson Yakuba 659 732 827 1022 1317 1450 1649 1824
200 Kenko Zoshin center 700 733 828 1023 1318 1451 1650 1825
200 Yomitan Chugakko-mae 701 830 1025 1320 1453 1652 1827
200 Namihira Nakaishirabaru 707 836 1031 1326 1459 1658 1833
200 Ufudo 709 838 1033 1328 1501 1700 1835
200 Shinryosho-mae 710 839 1034 1329 1502 1701 1836
200 Toya Nakamichi 713 842 1037 1332 1505 1704 1839
200 Sobe Nakamichi 715 844 1039 1334 1507 1706 1841
200 Sobe 717 846 1041 1336 1509 1708 1843
200 Osoe 720 849 1044 1339 1512 1711 1846
200 Akanuku-mae 722 851 1046 1341 1514 1713 1848
200 Furugen Shogakko-iriguchi 725 853 1048 1343 1516 1715 1850
200 Furugen Minagubaru 732
200 Toguchi 733
200 Toguchi Kominkan-mae 734
200 Toguchi Kushibaru 737
200 Aeon town Yomitan arr. 740 858 1053 1348 1521 1720 1855
200 Aeon town Yomitan dep. 750 908 1103 1358 1531 1730 1905
200 Furugenminami Shogakko 752 910 1105 1400 1533 1732 1907
200 Owan Nishibaru 754 912 1107 1402 1535 1734 1909
200 Oki-minami 756 914 1109 1404 1537 1736 1911
200 Iramina 800 917 1112 1407 1540 1739 1914
200 Iramina 802 919 1114 1409 1542 1741 1916
200 Kina Kominkan-mae 741 925 1120 1415 1548 1747 1922
200 Kina 743
200 Oyashi-iriguchi 744 928 1123 1418 1551 1750 1925
200 Sea lake Zakimi 748 930 1125 1420 1553 1752 1927
200 Yokota Koen 754 936 1131 1426 1559 1758 1933
200 Oyashi Kominkan-nishi 756 938 1133 1428 1601 1800 1935
200 Zakimi-iriguchi 757 939 1134 1429 1602 1801 1936
200 Zakimi 759 941 1136 1431 1604 1803 1938
200 Fukushi center 801 943 1138 1433 1606 1805 1940
200 Yomitan Chugakko-mae 802
200 Yomitanson Yakuba 810 804 945 1140 1435 1608 1807 1942
200 Kenko Zoshin center 811 805 946 1141 1436 1609 1808 1943
200 J A Yunta Ichiba 813 806 948 1143 1438 1611 1810 ・・・