No.94,294
2021/9/1-
for University of the Ryukyus weekday
for Shuri Sta., Tedako-Uranishi Sta. weekday
Route number and notices... 94 94 294 294 294 294 294 94 94 294 294 294 294 294 294 294
Fare Bus stops
¥ Shuri Sta. 700 725 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1325 1420 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Tera Sanchome 701 727 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1336 1421 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Joto Shogakko-mae 702 729 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1337 1422 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 Ishimine Nichome 703 731 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1339 1424 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
260 Okiko-mae 707 738 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1342 1427 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ Tedako-Uranishi Sta. 820 900 940 1040 1150 1500 1540 1615 1700 1750 1840 1930
160 Tokusada-iriguchi 827 902 942 1042 1152 1502 1542 1617 1702 1752 1842 1932
160 Tanahara-iriguchi 831 903 943 1043 1153 1503 1543 1618 1703 1753 1844 1933
160 260 Tanabaru 712 745 834 906 946 1046 1156 1345 1430 1505 1545 1620 1705 1755 1846 1935
200 350 Okinawa Kirisutokyo Tandai-iriguchi 713 746 836 907 947 1047 1157 1347 1432 1506 1546 1621 1706 1756 1847 1936
200 350 Ryukyu Daigaku Byoin-mae 716 749 838 911 951 1051 1201 1351 1437 1510 1550 1625 1710 1800 1851 1940
260 380 Ryudai Fuzoku Shogakko 721 753 842 915 955 1055 1205 1355 1442 1515 1555 1630 1715 1805 1856 1945
260 380 Ryudai campus 723 756 844 916 956 1056 1206 1357 1444 1517 1557 1632 1717 1807 1858 1947
260 390 Ryudai-kitaguchi Chushajo 726 759 847 918 958 1058 1208 1400 1446 1519 1559 1634 1719 1809 1900 1949