Nakagusuku village bus Iju line, Kuba line
2021/1/4-
clockwise in the village Weekday
counterclockwise in the village Weekday
Route number and notices... I I I I I
Fare Bus stops
¥ Yoshinoura Kaikan 850 1040 1330 1510 1705
200 Yakuba-mae 851 1041 1331 1511 1706
200 Asato 853 1043 1333 1513
200 Okuma 854 1044 1334 1515
200 Tsuha 855 1045 1335 1516
200 Kitahama 858 1048 1338 1520
200 Minamihama 901 1051 1341 1523
200 Wauke 904 1054 1344 1526
200 Iju 906 1056 1346 1528
200 Heart life clinic 908 1058 1348 1530
200 Tsuha 912 1102 1352 1534
200 Ken-ei Danchi-mae 916 1106 1356 1538 1711
200 San-A-mae 919 1109 1359 1541 1714
200 Okigin-mae 920 1110 1400 1542 1715
200 Ryudai Fuzoku Gakko-mae 1545 1718
200 Ryudai-kitaguchi 924 1114 1404 1548 1721
200 Minami-Uebaru 930 1120 1410 1554 1727
200 Baiten-mae 932 1122 1412 1556 1729
200 Kita-Uebaru 934 1124 1414 1558 1731
200 Arakaki 937 1127 1417 1601 1734
200 Eirinsho-mae 940 1130 1420 1604 1737
200 Sun hills 941 1131 1421 1605 1739
200 Daini-Noborimata 944 1134 1424 1608 1742
200 Nodake Itchome 946 1136 1426 1611 1745
200 Futenma Ryubo 949 1139 1429 1614 1748
200 Nodake Itchome 952 1142 1432 1617 1751
200 Noborimata 955 1145 1435 1620 1754
200 Soeishi 959 1149 1439 1624 1758
200 Nakagusuku mall 1004 1154 1444 1629 1803
200 Kuba 1008 1158 1448 1634 1808
200 Tomari 1011 1201 1451 1637 1811
200 IShado 1013 1203 1453 1639 1813
200 Soeishi Koen-mae 1014 1204 1454 1640 1814
200 Nakasho-mae 1015 1205 1455 1641 1815
200 Chugakko-mae 1017 1207 1457 1643 1817
200 Yakuba-mae 1018 1208 1458 1644 1818
200 Yoshinoura Kaikan 1019 1209 1459 1645 1819