Nakagusuku village bus Iju line, Kuba line
2021/1/4-
clockwise in the village Weekday
counterclockwise in the village Weekday
Route number and notices... K K K K K
Fare Bus stops
¥ Yoshinoura Kaikan 840 1020 1302 1450 1640
200 Yakuba-mae 841 1021 1303 1451 1641
200 Chugakko-mae 842 1022 1304 1452 1642
200 Nakasho-mae 844 1024 1306 1454 1644
200 Soeishi Koen-mae 845 1025 1307 1455 1645
200 IShado 846 1026 1308 1456 1646
200 Tomari 848 1028 1310 1458 1648
200 Kuba 851 1031 1313 1501 1651
200 Nakagusuku mall 854 1034 1316 1504 1654
200 Soeishi 858 1038 1320 1509 1659
200 Noborimata 903 1043 1325 1514 1704
200 Nodake Itchome 905 1045 1327 1516 1706
200 Futenma Ryubo 908 1048 1330 1519 1709
200 Nodake Itchome 911 1051 1333 1522 1712
200 Daini-Noborimata 914 1054 1336 1525 1715
200 Sun hills 917 1057 1339 1529 1719
200 Eirinsho-mae 918 1058 1340 1531 1721
200 Arakaki 921 1101 1343 1534 1724
200 Kita-Uebaru 924 1104 1346 1537 1727
200 Baiten-mae 926 1106 1348 1539 1729
200 Minami-Uebaru 928 1108 1350 1541 1731
200 Ryudai-kitaguchi 934 1114 1356 1547 1737
200 Ryudai Fuzoku Gakko-mae 1550 1740
200 Okigin-mae 938 1118 1400 1553 1743
200 San-A-mae 939 1119 1401 1554 1744
200 Tsuha 944 1124 1406 1600 1750
200 Heart life clinic 947 1127 1409 1603 1753
200 Iju 949 1129 1411 1605 1755
200 Wauke 952 1132 1414 1608 1758
200 Minamihama 955 1135 1417 1612 1802
200 Kitahama 958 1138 1420 1616 1806
200 Tsuha 1001 1141 1423 1619 1809
200 Okuma 1002 1142 1424 1620 1810
200 Asato 1003 1143 1425 1621 1811
200 Chugakko-mae 1007 1147 1429 1625 1815
200 Yakuba-mae 1008 1148 1430 1626 1816
200 Yoshinoura Kaikan 1009 1149 1431 1627 1817