Bus for Miyako Shimojishima airport
2021/1/22-
for Miyako island Mon - Sun
for Miyako Shimojishima airport Mon - Sun
Route number and notices... A 9 A A 9 9
Fare Bus stops * ** * * * *
Miyako Shimojishima airport 1225 1230 1340 1455 1500 1820
200 Nakachi-iriguchi 1234 1504 1824
200 Tokuyama Shoten-mae 1235 1505 1825
250 Toguchi-no-hama-iriguchi 1237 1507 1827
300 Iraph Sui-mae 1238 1508 1828
350 Zuicho-mae 1241 1511 1831
350 Hashizume Hiroba-mae 1242 1512 1832
500 Painagama beach-mae 1251 1521 1841
600 Hirara port 1245 1400 1515
500 Matida Shimin Gekijo-mae 1252 1522 1842
500 600 Kosetsu Ichiba-mae 1247 1253 1402 1517 1523 1843
500 Ichiba-dori 1254 1524 1844
500 Kitasho-mae 1255 1525 1845
600 Kyu-Shiyakusho-mae 1250 1405 1520
500 Kita-Kyuyusho-mae 1256 1526 1846
550 San-A-mae 1257 1527 1847
550 Miyako Yubinkyoku-mae 1259 1529 1849
550 TSUTAYA-mae 1300 1530 1850
600 Keisatsusho-mae 1301 1531 1851
600 Miyakojima Shiyakusho 1302 1532 1852
600 Don Quijote-mae 1304 1534 1854
600 Miyako Jiren-mae 1305 1535 1855
650 Kuko-iriguchi 1308 1538 1858
650 800 Miyako airport 1305 1311 1420 1535 1541 1901
700 Kawamitsu 1319 1549 1909
700 Okito-mae 1321 1551 1911
700 Shimoji Yakuba-mae 1322 1552 1912
700 Uechi-minami 1323 1553 1913
700 900 Miyakojima Tokyu hotel & resorts 1320 1326 1435 1550 1556 1916
1000 Shigira seven miles resort 1335 ・・・ 1450 1605 ・・・ ・・・