Bus for Miyako Shimojishima airport
2021/10/31-
for Miyako island 10/31 - 2022/3/26
for Miyako Shimojishima airport 10/31 - 2022/3/26
Route number and notices... BC GK A A 9 BC A 9 BC A 9 BC A 9
Fare Bus stops 541 323 *1 *2 *3 163 613 547 *4
connecting flight arrives at : 1200 1215 ・・・ ・・・ ・・・ 1320 ・・・ ・・・ 1435 ・・・ ・・・ 1750 ・・・ ・・・
Miyako Shimojishima airport ・・・ ・・・ 1220 1235 1240 ・・・ 1340 1345 ・・・ 1505 1500 ・・・ 1810 1815
200 Nakachi-iriguchi ・・・ ・・・ | | 1244 ・・・ | 1349 ・・・ | 1504 ・・・ | 1819
200 Tokuyama Shoten-mae ・・・ ・・・ | | 1245 ・・・ | 1350 ・・・ | 1505 ・・・ | 1820
250 Toguchi-no-hama-iriguchi ・・・ ・・・ | | 1247 ・・・ | 1352 ・・・ | 1507 ・・・ | 1822
300 Iraph Sui-mae ・・・ ・・・ 1248 ・・・ 1353 ・・・ 1508 ・・・ 1823
350 Zuicho-mae ・・・ ・・・ 1251 ・・・ 1356 ・・・ 1511 ・・・ 1826
350 Hashizume Hiroba-mae ・・・ ・・・ 1252 ・・・ 1357 ・・・ 1512 ・・・ 1827
500 Painagama beach-mae ・・・ ・・・ 1301 ・・・ 1406 ・・・ 1521 ・・・ 1836
500 600 Matida Shimin Gekijo-mae ・・・ ・・・ 1242 1257 1302 ・・・ 1402 1407 ・・・ 1527 1522 ・・・ 1832 1837
500 600 Kosetsu Ichiba-mae ・・・ ・・・ 1243 1258 1303 ・・・ 1403 1408 ・・・ 1528 1523 ・・・ 1833 1838
500 Ichiba-dori ・・・ ・・・ 1304 ・・・ 1409 ・・・ 1524 ・・・ 1839
500 600 Kitasho-mae ・・・ ・・・ 1245 1300 1305 ・・・ 1405 1410 ・・・ 1530 1525 ・・・ 1835 1840
500 Kita-Kyuyusho-mae ・・・ ・・・ 1306 ・・・ 1411 ・・・ 1526 ・・・ 1841
550 San-A-mae ・・・ ・・・ | | 1307 ・・・ | 1412 ・・・ | 1527 ・・・ | 1842
550 Miyako Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ | | 1309 ・・・ | 1414 ・・・ | 1529 ・・・ | 1844
550 TSUTAYA-mae ・・・ ・・・ | | 1310 ・・・ | 1415 ・・・ | 1530 ・・・ | 1845
600 Keisatsusho-mae ・・・ ・・・ | | 1311 ・・・ | 1416 ・・・ | 1531 ・・・ | 1846
600 Miyakojima Shiyakusho ・・・ ・・・ | | 1312 ・・・ | 1417 ・・・ | 1532 ・・・ | 1847
600 Don Quijote-mae ・・・ ・・・ 1314 ・・・ 1419 ・・・ 1534 ・・・ 1849
600 Miyako Jiren-mae ・・・ ・・・ 1315 ・・・ 1420 ・・・ 1535 ・・・ 1850
650 Kuko-iriguchi ・・・ ・・・ 1318 ・・・ 1423 ・・・ 1538 ・・・ 1853
650 800 Miyako airport ・・・ ・・・ 1300 1315 1321 ・・・ 1420 1426 ・・・ 1545 1541 ・・・ 1850 1856
700 Kawamitsu ・・・ ・・・ 1329 ・・・ 1434 ・・・ 1549 ・・・ 1904
700 Okito-mae ・・・ ・・・ 1331 ・・・ 1436 ・・・ 1551 ・・・ 1906
700 Shimoji Yakuba-mae ・・・ ・・・ 1332 ・・・ 1437 ・・・ 1552 ・・・ 1907
700 Uechi-minami ・・・ ・・・ 1333 ・・・ 1438 ・・・ 1553 ・・・ 1908
700 900 Miyakojima Tokyu hotel & resorts ・・・ ・・・ 1315 1330 1336 ・・・ 1435 1441 ・・・ 1600 1556 ・・・ 1905 1911
1000 Shigira seven miles resort ・・・ ・・・ 1330 1345 ・・・ ・・・ 1450 ・・・ ・・・ 1615 ・・・ ・・・ 1920 ・・・