Bus for Miyako Shimojishima airport
2022/3/27-
for Miyako island 3/27 - 10/29
for Miyako Shimojishima airport 3/27 - 10/29
Route number and notices... GK A 9 BC BC A 9 BC A 9 BC A 9 GK A 9
Fare Bus stops 323 541 163 613 547 325
connecting flight arrives at : 1040 ・・・ ・・・ 1105 1220 ・・・ ・・・ 1400 ・・・ ・・・ 1625 ・・・ ・・・ 1745 ・・・ ・・・
Miyako Shimojishima airport ・・・ 1100 1105 ・・・ ・・・ 1240 1245 ・・・ 1420 1425 ・・・ 1645 1650 ・・・ 1805 1810
200 Nakachi-iriguchi ・・・ | 1109 ・・・ ・・・ | 1249 ・・・ | 1429 ・・・ | 1654 ・・・ | 1814
200 Tokuyama Shoten-mae ・・・ | 1110 ・・・ ・・・ | 1250 ・・・ | 1430 ・・・ | 1655 ・・・ | 1815
250 Toguchi-no-hama-iriguchi ・・・ | 1112 ・・・ ・・・ | 1252 ・・・ | 1432 ・・・ | 1657 ・・・ | 1817
300 Iraph Sui-mae ・・・ 1113 ・・・ ・・・ 1253 ・・・ 1433 ・・・ 1658 ・・・ 1818
350 Zuicho-mae ・・・ 1116 ・・・ ・・・ 1256 ・・・ 1436 ・・・ 1701 ・・・ 1821
350 Hashizume Hiroba-mae ・・・ 1117 ・・・ ・・・ 1257 ・・・ 1437 ・・・ 1702 ・・・ 1822
500 Painagama beach-mae ・・・ 1126 ・・・ ・・・ 1306 ・・・ 1446 ・・・ 1711 ・・・ 1831
500 600 Matida Shimin Gekijo-mae ・・・ 1122 1127 ・・・ ・・・ 1302 1307 ・・・ 1442 1447 ・・・ 1707 1712 ・・・ 1827 1832
500 600 Kosetsu Ichiba-mae ・・・ 1123 1128 ・・・ ・・・ 1303 1308 ・・・ 1443 1448 ・・・ 1708 1713 ・・・ 1828 1833
500 Ichiba-dori ・・・ 1129 ・・・ ・・・ 1309 ・・・ 1449 ・・・ 1714 ・・・ 1834
500 600 Kitasho-mae ・・・ 1125 1130 ・・・ ・・・ 1305 1310 ・・・ 1445 1450 ・・・ 1710 1715 ・・・ 1830 1835
500 Kita-Kyuyusho-mae ・・・ 1131 ・・・ ・・・ 1311 ・・・ 1451 ・・・ 1716 ・・・ 1836
550 San-A-mae ・・・ | 1132 ・・・ ・・・ | 1312 ・・・ | 1452 ・・・ | 1717 ・・・ | 1837
550 Miyako Yubinkyoku-mae ・・・ | 1134 ・・・ ・・・ | 1314 ・・・ | 1454 ・・・ | 1719 ・・・ | 1839
550 TSUTAYA-mae ・・・ | 1135 ・・・ ・・・ | 1315 ・・・ | 1455 ・・・ | 1720 ・・・ | 1840
600 Keisatsusho-mae ・・・ | 1136 ・・・ ・・・ | 1316 ・・・ | 1456 ・・・ | 1721 ・・・ | 1841
600 Miyakojima Shiyakusho ・・・ | 1137 ・・・ ・・・ | 1317 ・・・ | 1457 ・・・ | 1722 ・・・ | 1842
600 Don Quijote-mae ・・・ 1139 ・・・ ・・・ 1319 ・・・ 1459 ・・・ 1724 ・・・ 1844
600 Miyako Jiren-mae ・・・ 1140 ・・・ ・・・ 1320 ・・・ 1500 ・・・ 1725 ・・・ 1845
650 Kuko-iriguchi ・・・ 1143 ・・・ ・・・ 1323 ・・・ 1503 ・・・ 1728 ・・・ 1848
650 800 Miyako airport ・・・ 1140 1146 ・・・ ・・・ 1320 1326 ・・・ 1500 1506 ・・・ 1725 1731 ・・・ 1845 1851
700 Kawamitsu ・・・ 1154 ・・・ ・・・ 1334 ・・・ 1514 ・・・ 1739 ・・・ 1859
700 Okito-mae ・・・ 1156 ・・・ ・・・ 1336 ・・・ 1516 ・・・ 1741 ・・・ 1901
700 Shimoji Yakuba-mae ・・・ 1157 ・・・ ・・・ 1337 ・・・ 1517 ・・・ 1742 ・・・ 1902
700 Uechi-minami ・・・ 1158 ・・・ ・・・ 1338 ・・・ 1518 ・・・ 1743 ・・・ 1903
700 900 Miyakojima Tokyu hotel & resorts ・・・ 1155 1201 ・・・ ・・・ 1335 1341 ・・・ 1515 1521 ・・・ 1740 1746 ・・・ 1900 1906
1000 Shigira seven miles resort ・・・ 1210 ・・・ ・・・ ・・・ 1350 ・・・ ・・・ 1530 ・・・ ・・・ 1755 ・・・ ・・・ 1915 ・・・