Bus for Miyako Shimojishima airport
2021/3/28-
for Miyako island 3/28 - 5/31
for Miyako Shimojishima airport 3/28 - 5/31
Route number and notices... 9 AL 9 AL 9 AL AL 9
Fare Bus stops *1 *2 *3
¥ Shigira seven miles resort ・・・ 915 ・・・ 1250 ・・・ 1555 1650 ・・・
¥ | Miyakojima Tokyu hotel & resorts 920 930 1250 1305 1600 1610 1705 1700
150 | Uechi-minami 923 1253 1603 1703
150 | Shimoji Yakuba-mae 924 1254 1604 1704
150 | Okito-mae 925 1255 1605 1705
200 | Kawamitsu 927 1257 1607 1707
300 | Miyako airport 935 945 1305 1320 1615 1625 1720 1715
300 | Kuko-iriguchi 938 1308 1618 1718
350 | Miyako Jiren-mae 941 1311 1621 1721
350 | Don Quijote-mae 942 1312 1622 1722
400 | Miyakojima Shiyakusho 944 | 1314 | 1624 | | 1724
400 | Keisatsusho-mae 945 | 1315 | 1625 | | 1725
400 | TSUTAYA-mae 946 | 1316 | 1626 | | 1726
400 | Miyako Yubinkyoku-mae 947 | 1317 | 1627 | | 1727
400 | San-A-mae 949 | 1319 | 1629 | | 1729
450 | Kita-Kyuyusho-mae 950 1320 1630 1730
450 | Kitasho-mae 951 1000 1321 1335 1631 1640 1735 1731
450 | Ichiba-dori 952 1322 1632 1732
450 | Kosetsu Ichiba-mae 953 1002 1323 1337 1633 1642 1737 1733
450 | Matida Shimin Gekijo-mae 954 1003 1324 1338 1634 1643 1738 1734
650 | Painagama beach-mae 955 1325 1635 1735
650 | Hashizume Hiroba-mae 1004 1334 1644 1744
650 | Zuicho-mae 1005 1335 1645 1745
700 | Iraph Sui-mae 1008 1338 1648 1748
700 | Toguchi-no-hama-iriguchi 1009 | 1339 | 1649 | | 1749
700 | Tokuyama Shoten-mae 1011 | 1341 | 1651 | | 1751
700 | Nakachi-iriguchi 1012 | 1342 | 1652 | | 1752
700 1000 Miyako Shimojishima airport 1016 1025 1346 1400 1656 1705 1800 1756