Bus for Miyako Shimojishima airport
2021/8/23-
for Miyako island 8/23 - 10/31
for Miyako Shimojishima airport 8/23 - 10/31
Route number and notices... AL 9 GK BC 9 AL BC BC AL 9 BC
Fare Bus stops 324 542 164 546 618
¥ Shigira seven miles resort 900 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1255 ・・・ ・・・ 1640 ・・・ ・・・
¥ | Miyakojima Tokyu hotel & resorts 915 920 ・・・ ・・・ 1250 1310 ・・・ ・・・ 1655 1700 ・・・
150 | Uechi-minami 923 ・・・ ・・・ 1253 ・・・ ・・・ 1703 ・・・
150 | Shimoji Yakuba-mae 924 ・・・ ・・・ 1254 ・・・ ・・・ 1704 ・・・
150 | Okito-mae 925 ・・・ ・・・ 1255 ・・・ ・・・ 1705 ・・・
200 | Kawamitsu 927 ・・・ ・・・ 1257 ・・・ ・・・ 1707 ・・・
300 | Miyako airport 930 935 ・・・ ・・・ 1305 1325 ・・・ ・・・ 1710 1715 ・・・
300 | Kuko-iriguchi 938 ・・・ ・・・ 1308 ・・・ ・・・ 1718 ・・・
350 | Miyako Jiren-mae 941 ・・・ ・・・ 1311 ・・・ ・・・ 1721 ・・・
350 | Don Quijote-mae 942 ・・・ ・・・ 1312 ・・・ ・・・ 1722 ・・・
400 | Miyakojima Shiyakusho | 944 ・・・ ・・・ 1314 | ・・・ ・・・ | 1724 ・・・
400 | Keisatsusho-mae | 945 ・・・ ・・・ 1315 | ・・・ ・・・ | 1725 ・・・
400 | TSUTAYA-mae | 946 ・・・ ・・・ 1316 | ・・・ ・・・ | 1726 ・・・
400 | Miyako Yubinkyoku-mae | 947 ・・・ ・・・ 1317 | ・・・ ・・・ | 1727 ・・・
400 | San-A-mae | 949 ・・・ ・・・ 1319 | ・・・ ・・・ | 1729 ・・・
450 | Kita-Kyuyusho-mae 950 ・・・ ・・・ 1320 ・・・ ・・・ 1730 ・・・
450 | Kitasho-mae 945 951 ・・・ ・・・ 1321 1340 ・・・ ・・・ 1725 1731 ・・・
450 | Ichiba-dori 952 ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ 1732 ・・・
450 | Kosetsu Ichiba-mae 947 953 ・・・ ・・・ 1323 1342 ・・・ ・・・ 1727 1733 ・・・
450 | Matida Shimin Gekijo-mae 948 954 ・・・ ・・・ 1324 1343 ・・・ ・・・ 1728 1734 ・・・
650 | Painagama beach-mae 955 ・・・ ・・・ 1325 ・・・ ・・・ 1735 ・・・
650 | Hashizume Hiroba-mae 1004 ・・・ ・・・ 1334 ・・・ ・・・ 1744 ・・・
650 | Zuicho-mae 1005 ・・・ ・・・ 1335 ・・・ ・・・ 1745 ・・・
700 | Iraph Sui-mae 1008 ・・・ ・・・ 1338 ・・・ ・・・ 1748 ・・・
700 | Toguchi-no-hama-iriguchi | 1009 ・・・ ・・・ 1339 | ・・・ ・・・ | 1749 ・・・
700 | Tokuyama Shoten-mae | 1011 ・・・ ・・・ 1341 | ・・・ ・・・ | 1751 ・・・
700 | Nakachi-iriguchi | 1012 ・・・ ・・・ 1342 | ・・・ ・・・ | 1752 ・・・
700 1000 Miyako Shimojishima airport 1010 1016 ・・・ ・・・ 1346 1405 ・・・ ・・・ 1750 1756 ・・・
connecting flight departs at : ・・・ ・・・ 1125 1155 ・・・ ・・・ 1450 1520 ・・・ ・・・ 1900