Bus for Miyako Shimojishima airport
2022/3/27-
for Miyako island 3/27 - 10/29
for Miyako Shimojishima airport 3/27 - 10/29
Route number and notices... 9 AL GK BC AL BC 9 AL BC 9 AL BC AL 9 GK
Fare Bus stops 324 542 546 164 618 326
¥ Shigira seven miles resort ・・・ 910 ・・・ ・・・ 1100 ・・・ ・・・ 1240 ・・・ ・・・ 1450 ・・・ 1600 ・・・ ・・・
¥ | Miyakojima Tokyu hotel & resorts 900 925 ・・・ ・・・ 1115 ・・・ 1240 1255 ・・・ 1500 1505 ・・・ 1615 1620 ・・・
150 | Uechi-minami 903 ・・・ ・・・ ・・・ 1243 ・・・ 1503 ・・・ 1623 ・・・
150 | Shimoji Yakuba-mae 904 ・・・ ・・・ ・・・ 1244 ・・・ 1504 ・・・ 1624 ・・・
150 | Okito-mae 905 ・・・ ・・・ ・・・ 1245 ・・・ 1505 ・・・ 1625 ・・・
200 | Kawamitsu 907 ・・・ ・・・ ・・・ 1247 ・・・ 1507 ・・・ 1627 ・・・
300 | Miyako airport 915 940 ・・・ ・・・ 1130 ・・・ 1255 1310 ・・・ 1515 1520 ・・・ 1630 1635 ・・・
300 | Kuko-iriguchi 918 ・・・ ・・・ ・・・ 1258 ・・・ 1518 ・・・ 1638 ・・・
350 | Miyako Jiren-mae 921 ・・・ ・・・ ・・・ 1301 ・・・ 1521 ・・・ 1641 ・・・
350 | Don Quijote-mae 922 ・・・ ・・・ ・・・ 1302 ・・・ 1522 ・・・ 1642 ・・・
400 | Miyakojima Shiyakusho 924 | ・・・ ・・・ | ・・・ 1304 | ・・・ 1524 | ・・・ | 1644 ・・・
400 | Keisatsusho-mae 925 | ・・・ ・・・ | ・・・ 1305 | ・・・ 1525 | ・・・ | 1645 ・・・
400 | TSUTAYA-mae 926 | ・・・ ・・・ | ・・・ 1306 | ・・・ 1526 | ・・・ | 1646 ・・・
400 | Miyako Yubinkyoku-mae 927 | ・・・ ・・・ | ・・・ 1307 | ・・・ 1527 | ・・・ | 1647 ・・・
400 | San-A-mae 929 | ・・・ ・・・ | ・・・ 1309 | ・・・ 1529 | ・・・ | 1649 ・・・
450 | Kita-Kyuyusho-mae 930 ・・・ ・・・ ・・・ 1310 ・・・ 1530 ・・・ 1650 ・・・
450 | Kitasho-mae 931 955 ・・・ ・・・ 1145 ・・・ 1311 1325 ・・・ 1531 1535 ・・・ 1645 1651 ・・・
450 | Ichiba-dori 932 ・・・ ・・・ ・・・ 1312 ・・・ 1532 ・・・ 1652 ・・・
450 | Kosetsu Ichiba-mae 933 957 ・・・ ・・・ 1147 ・・・ 1313 1327 ・・・ 1533 1537 ・・・ 1647 1653 ・・・
450 | Matida Shimin Gekijo-mae 934 958 ・・・ ・・・ 1148 ・・・ 1314 1328 ・・・ 1534 1538 ・・・ 1648 1654 ・・・
650 | Painagama beach-mae 935 ・・・ ・・・ ・・・ 1315 ・・・ 1535 ・・・ 1655 ・・・
650 | Hashizume Hiroba-mae 944 ・・・ ・・・ ・・・ 1324 ・・・ 1544 ・・・ 1704 ・・・
650 | Zuicho-mae 945 ・・・ ・・・ ・・・ 1325 ・・・ 1545 ・・・ 1705 ・・・
700 | Iraph Sui-mae 948 ・・・ ・・・ ・・・ 1328 ・・・ 1548 ・・・ 1708 ・・・
700 | Toguchi-no-hama-iriguchi 949 | ・・・ ・・・ | ・・・ 1329 | ・・・ 1549 | ・・・ | 1709 ・・・
700 | Tokuyama Shoten-mae 951 | ・・・ ・・・ | ・・・ 1331 | ・・・ 1551 | ・・・ | 1711 ・・・
700 | Nakachi-iriguchi 952 | ・・・ ・・・ | ・・・ 1332 | ・・・ 1552 | ・・・ | 1712 ・・・
700 1000 Miyako Shimojishima airport 956 1020 ・・・ ・・・ 1210 ・・・ 1336 1350 ・・・ 1556 1600 ・・・ 1710 1716 ・・・
connecting flight departs at : ・・・ ・・・ 1125 1155 ・・・ 1340 ・・・ ・・・ 1450 ・・・ ・・・ 1715 ・・・ ・・・ 1835